• Zajištění důkazu

  Občanský soudní řád upravuje možnost zajištění důkazu v řízení před soudem formou notářského zápisu o stavu věci nebo skutkovém ději, který se udál v přítomnosti notáře. Důležité je, aby stav věci nebo skutkový děj byly relevantní pro prokázání práv a nároků v řízení před soudem nebo jiným veřejným orgánem.

  V notářském zápisu o osvědčení stavu věci nebo skutkového děje notář zachytí to, co vnímal svými smysly, nejedná se o odborné zhodnocení. Osvědčení o stavu věcí tak nesměřuje k jejich zachování ve stavu, v jakém je notář zaznamenal, ale k osvědčení, jaké byly v okamžiku osvědčení. Osvědčení o stavu věci také není kvalifikovaným zjištěním věci, jaké by provedl například soudní znalec v daném oboru.

  Notář není oprávněn v zápisu o stavu věcí a skutkových dějích uvádět svá stanoviska, hodnocení či názory k popisovaným událostem nebo věcem.

  Osvědčení o předložení listiny

  Osvědčení o předložení listiny se provádí tak, že notář připojí k předložené listině doložku, ve které uvede den, měsíc a rok, ve kterém byla listina vyhotovena. Tato doložka se umístí přímo na předloženou listinu nebo na samostatný list papíru, který je následně pevně připojen k předložené listině.

  V ověřovací doložce může být také uveden údaj o hodině, kdy byla listina předložena. Jestliže má klient zájem na připojení údaje o hodině předložení listiny, je vhodné na to notáře upozornit. Při žádosti o osvědčení o předložení listiny není nutné, aby žadatel prokazoval svou totožnost.

  Osvědčení o předložení listiny je nutné provést pouze připojením výše uvedené doložky, jiný způsob, např. sepsáním notářského zápisu o předložení listiny, zákon nepřipouští.

  Ověření shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

  Vidimací se ověřuje shoda kopie listiny s jejím originálem, přičemž za originál se považuje např. i ověřený opis listiny. Vidimace se provádí připojením doložky o vidimaci, která se umístí přímo na kopii nebo opis, případně se vyhotoví na samostatný list papíru, který se pevně připojí k vidimované listině.

  Nelze vyhotovovat ověřené opisy listin, které není možné nahradit jejich kopiemi, a to zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy ve kterých bylo něco pozměněno, přeškrtnuto nebo doplněno.

  Je ale možné vidimovat listiny, které jsou v cizím jazyce, ale zároveň nejsou listinami uvedenými v předchozím odstavci. Je také možné vyhotovovat opisy z již existující ověřené kopie listiny.

  Vidimací se nepotvrzuje správnost údajů v listině ani právní obsah listiny, za který notář ani jeho pracovníci neodpovídají.

  Nejlépe je ponechat vyhotovení kopií na pracovníkovi notáře, který si vyhotoví kopie na vlastním kopírovacím zařízení, čímž se vyhnete zdlouhavému zkoumání listin, zda se zcela shodují s originálem.

  Má-li být listina použita v zahraničí, je třeba, aby byla ověřovací doložka podepsána notářem nebo jeho stálým zástupcem. Na skutečnost, že budete listinu předkládat v zahraničí, pracovníky notáře vždy upozorněte.

  Ověření pravosti podpisu – legalizace

  Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis, který se na listině již nachází, za vlastní. Legalizace se provádí připojením doložky o podpisu listiny nebo o uznání podpisu za vlastní, která se umístí přímo na listinu, případně se vyhotoví na samostatný list, který se pevně připojí k podepsané listině.

  Ověřením podpisu neodpovídá notář ani jeho pracovník za obsah listiny jak po právní stránce, tak po stránce faktické. Je nutné, aby listina, na které je podpis ověřován, byla již úplná. Není například možné provést legalizaci podpisu na zcela prázdný list papíru s tím, že si na ni žadatel následně doplní text, případně ověřovat podpis na nevyplněném formuláři.  

  Důležité je, zda bude listina, na které je podpis ověřován, použita v zahraničí nebo v tuzemsku. Pokud by měla být listina použita v zahraničí, je třeba, aby byla ověřovací doložka podepsána notářem nebo jeho stálým zástupcem. Na skutečnost, že hodláte listinu použít v zahraničí, pracovníky notáře vždy upozorněte.

  Pro ověření podpisu musí žadatel prokázat svou totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, pasem). Jestliže žadatel nedisponuje žádným z těchto dokladů, může svou totožnost prokázat prostřednictvím dvou svědků totožnosti, jejichž totožnost musí být prokázána platnými úředními průkazy; notář je oprávněn při tomto způsobu prokázání totožnosti vyzvat žadatele, aby předložil např. svůj rodný list a náhradní doklad vydaný místo občanského průkazu.

  Bude-li podpis ověřován na listině vyhotovené v jazyce, který notář nebo jeho pracovník neovládají, stanoví zákon povinnost předložit spolu s touto listinou i překlad vyhotovený soudním tlumočníkem.

  (nkcr.cz)

Notářské služby

 • Pozůstalostní řízení

  Notář je pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti jako soudní komisař podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V řízení o pozůstalosti má postavení soudce.

  Detail
 • Převody nemovitostí

  Kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene, zástavního nebo předkupního práva, zákazu zcizení nebo zatížení a jiných věcných práv a související zastupování při vkladovém řízení do katastru nemovitostí.

  Detail
 • Notářské úschovy

  Úschova peněz za účelem jejich vydání konkrétní osobě po splnění podmínek stanovených v protokolu o úschově. Úschova listin za účelem jejich vrácení žadateli nebo předání určené osobě či orgánu veřejné moci. Notáři přijímají do úschovy i právní jednání pro případ smrti.

  Detail
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci

  Podle notářského zápisu, ve kterém povinný svolí k přímé vykonatelnosti, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci. Takový notářský zápis proto představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez dalších soudních řízení.

  Detail
 • Pořízení pro případ smrti

  Notář sepisuje veškerá zákonem umožněná právní jednání pro případ smrti - zejména závěť, dědickou smlouvu či dovětek, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva nebo povolání správce pozůstalosti.

  Detail
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

  Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje vždy formu notářského zápisu. Může být sepsána před uzavřením sňatku, nebo za trvání manželství. Lze sjednat zejména režim oddělených jmění i rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.

  Detail
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

  Zástavní smlouva slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.

  Detail
 • Ověřování a osvědčování

  Osvědčování právně významných prohlášení a skutkových dějů a stavů, osvědčení o předložení listiny, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), ověřování pravosti podpisu (legalizace).

  Detail
 • Obchodní korporace; zápis notářem do veřejných rejstříků

  Založení obchodních společností a družstev, rozhodnutí společníků a akcionářů o změnách zakladatelských právních jednání, osvědčování rozhodnutí valných hromad a členských schůzí, převody podílů, volba a odvolávání členů orgánů, přeměny obchodních korporací a provedení přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku.

  Detail
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

  Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  Detail
 • Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

  Věřitel může dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, prostřednictvím notáře (ale i soudního exekutora nebo soudu) učinit výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, a to formou oznámení tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

  Detail
 • Nadace a nadační fondy

  Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

  Detail
 • Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

  Člověk může v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat učinit prohlášení, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem, aby jeho záležitosti spravovala určitá osoba nebo aby se konkrétní osoba stala jeho opatrovníkem.

  Detail
 • Svěřenský fond

  Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel svěřenského fondu a vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

  Detail
 • Společenství vlastníků jednotek

  Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a souvisícího pozemku, která se zakládá schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

  Detail

Kontakt

Pardubice
U Divadla 784,
530 02 Pardubice
Simple Subscribe