• Úschova peněz


  Notář provádí úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce.

  Peníze jsou do úschovy notáře přijímány na základě žádosti, přičemž žadateli je sděleno číslo účtu úschov notáře, na který mají být peníze převedeny. Peníze jsou skládané do úschovy buď za účelem zajištění dluhu, nebo jako dlužné nájemné podle občanského zákoníku. Podmínky notářské úschovy jsou uvedeny v protokole sepsaném se složitelem a příjemcem, se kterým může být sepsán samostatný dodatek k protokolu o akceptaci podmínek úschovy.  

  Notář přijímá peníze do své úschovy až sepsáním protokolu o úschově. Jestliže notář peníze do úschovy nepřijme, vydá je bez zbytečného odkladu zpět složiteli na uvedený účet pro vrácení peněz. Protokol může být sepsán, i když peníze dosud nebyly složeny na účet notáře. V takovém případě je v protokole uvedena lhůta a podmínky pro připsání částky na účet.

  Jsou-li peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu (zaplacení kupní ceny), nemůže notář peníze v době trvání notářské úschovy vrátit složiteli bez souhlasu příjemce ani s nimi naložit jiným způsobem. Peníze jsou z úschovy notáře vydány poté, co byly splněny dohodnuté podmínky pro vydání příjemci.

  Sepisuje-li notář ve formě notářského zápisu i kupní smlouvu, činí odměna notáře za související úschovu pouze jednu desetinu běžné odměny.

  Obdobným způsobem může být úschova realizována na základě ustanovení notářského řádu a občanského zákoníku o správě majetku (finančních prostředků).

  Příklad:

  Pan Pavel prodává své pozemky panu Jiřímu na základě kupní smlouvy. Aby byla zajištěna jistota v převedení vlastnického práva na pana Jiřího a pan Pavel se nemusel obávat o zaplacení kupní ceny pozemků, ujednají s notářem smlouvu o úschově peněz. Ve smlouvě stanoví, že pan Jiří převede peníze na účet notářské úschovy, následně bude podán návrh na vklad vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí. Peníze budou panu Pavlovi vydány po předložení výpisu z katastru nemovitostí, podle kterého se pan Jiří stal vlastníkem pozemků. Kdyby ale k zápisu vlastnictví nedošlo, vrátil by notář peníze panu Jiřímu.

  Úschova listin


  Úschova listin notářem může být provedena na základě toho, že listina bude vrácena žadateli nebo v určitý okamžik předána orgánu veřejné moci, dalším důvodem úschovy listiny může být její vydání určené osobě. Notáři přijímají do úschovy i listiny obsahující právní jednání pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění apod.)

  Pro úschovu listiny je podstatné, aby uschované listiny měly právní význam. Do úschovy tak nelze přijmout např. osobní korespondenci nebo jiné listiny osobní povahy. Listina musí být předána ve stavu, aby bylo možné posoudit její obsah, tedy např. nikoliv v zapečetěné obálce. Často se jedná o stranami podepsané kupní smlouvy, které notář nevydá z úschovy, dokud mu nebude prokázáno splnění podmínek.

  O přijetí listiny do úschovy se sepíše protokol, a pokud je listina uschována pouze na určitou dobu, pak protokol mimo jiného obsahuje i dobu, na kterou je listina uložena, a případně za jakých okolností má být vydána oprávněné osobě.

  Listiny je možné do úschovy notáře předat buď osobně, nebo doručit jiným způsobem. Jestliže je listina do úschovy zaslána, musí obsahovat mimo jiné i žádost o uložení do úschovy a veškeré údaje týkající se identifikace žadatele. V takovém případě sepíše notář protokol o převzetí listiny do úschovy, jehož další vyhotovení zašle žadateli.

  Listina je z úschovy vydána pouze tomu, kdo o její uložení požádal nebo jeho zmocněnci, který má k vyzvednutí speciální plnou moc. O vydání listiny z úschovy je opět sepsán protokol. Jde-li o vydání listiny o právním jednání pro případ smrti, ta se vydává pouze na žádost pořizovatele nebo zástupce se speciální plnou mocí. Protokol o vydání takové listiny obdrží vždy pořizovatel a byla-li vydána na základě plné moci, pak i jeho zástupce.

  Notář přijímá do úschovy také listiny o právním jednání pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění). O takové úschově se opět sepíše protokol, který navíc obsahuje poučení o náležitostech pořízení pro případ smrti a také poučení, že toto právní jednání bude evidováno v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

  V případě úmrtí pořizovatele právního jednání pro případ smrti je tato listina automaticky předána notáři – soudnímu komisaři, který byl pověřen projednáním pozůstalosti.

  Příklad:

  Pan Král si sám sepsal závěť a požádal notáře o její uložení do úschovy. Notář posoudil, zda listina splňuje formální náležitosti závěti, poučil o nich pana Krále a dále jej poučil o tom, že bude závěť zapsána do Evidence právních jednání pro případ smrti. O tom notář sepsal protokol a jedno jeho vyhotovení vydal panu Královi. Pokud by chtěl pan Král závěť vrátit, může požádat kdykoliv o její vydání.

  (nkcr.cz)

Notářské služby

 • Pozůstalostní řízení

  Notář je pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti jako soudní komisař podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V řízení o pozůstalosti má postavení soudce.

  Detail
 • Převody nemovitostí

  Kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene, zástavního nebo předkupního práva, zákazu zcizení nebo zatížení a jiných věcných práv a související zastupování při vkladovém řízení do katastru nemovitostí.

  Detail
 • Notářské úschovy

  Úschova peněz za účelem jejich vydání konkrétní osobě po splnění podmínek stanovených v protokolu o úschově. Úschova listin za účelem jejich vrácení žadateli nebo předání určené osobě či orgánu veřejné moci. Notáři přijímají do úschovy i právní jednání pro případ smrti.

  Detail
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci

  Podle notářského zápisu, ve kterém povinný svolí k přímé vykonatelnosti, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci. Takový notářský zápis proto představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez dalších soudních řízení.

  Detail
 • Pořízení pro případ smrti

  Notář sepisuje veškerá zákonem umožněná právní jednání pro případ smrti - zejména závěť, dědickou smlouvu či dovětek, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva nebo povolání správce pozůstalosti.

  Detail
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

  Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje vždy formu notářského zápisu. Může být sepsána před uzavřením sňatku, nebo za trvání manželství. Lze sjednat zejména režim oddělených jmění i rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.

  Detail
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

  Zástavní smlouva slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.

  Detail
 • Ověřování a osvědčování

  Osvědčování právně významných prohlášení a skutkových dějů a stavů, osvědčení o předložení listiny, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), ověřování pravosti podpisu (legalizace).

  Detail
 • Obchodní korporace; zápis notářem do veřejných rejstříků

  Založení obchodních společností a družstev, rozhodnutí společníků a akcionářů o změnách zakladatelských právních jednání, osvědčování rozhodnutí valných hromad a členských schůzí, převody podílů, volba a odvolávání členů orgánů, přeměny obchodních korporací a provedení přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku.

  Detail
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

  Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  Detail
 • Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

  Věřitel může dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, prostřednictvím notáře (ale i soudního exekutora nebo soudu) učinit výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, a to formou oznámení tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

  Detail
 • Nadace a nadační fondy

  Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

  Detail
 • Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

  Člověk může v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat učinit prohlášení, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem, aby jeho záležitosti spravovala určitá osoba nebo aby se konkrétní osoba stala jeho opatrovníkem.

  Detail
 • Svěřenský fond

  Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel svěřenského fondu a vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

  Detail
 • Společenství vlastníků jednotek

  Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a souvisícího pozemku, která se zakládá schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

  Detail

Kontakt

Pardubice
U Divadla 784,
530 02 Pardubice
Simple Subscribe