• Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt veřejné správy, kdy na určených pracovištích a kontaktních místech může veřejnost získat např. výpisy ze stanovených veřejných rejstříků, veřejných seznamů či evidencí, nebo může být provedena autorizovaná konverze dokumentu. Notáři jsou určeni jako jedno z těchto kontaktních pracovišť. U notáře můžete obdržet například výpis z obchodního a dalších veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek atd.), výpis z evidence Rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku.

  Rejstřík zástav

  Rejstřík zástav vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky.

  Je-li předmětem zástavy závod nebo jiná věc hromadná, nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, nebo pokud si to sjednají strany zástavní smlouvy, musí být zástavní smlouva sepsaná ve formě veřejné listiny - notářského zápisu. Zástavní právo pak v těchto případech vznikne až jeho zápisem do Rejstříku zástav. Zápis zástavního práva na základě zástavní smlouvy do Rejstříku zástav zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy notář, který zástavní smlouvu sepsal. Vázne-li na věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem.

  Z Rejstříku zástav může kterýkoli notář vydat každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava. Lze tak předejít riziku koupě zastavené věci. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi hodnotnější věci, například obchodního závodu nebo automobilu.

  Do Rejstříku zástav lze také zapsat pouze zákaz zřízení zástavního práva k věci, aniž by k této věci muselo být zároveň zřízeno zástavní právo, zákaz zřízení dalšího zástavního práva k zástavě nebo budoucí zástavní právo.

  Rejstřík trestů

  Notář vyhotovuje výpisy z evidence Rejstříku trestů. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný úřední průkaz totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

  Katastr nemovitostí

  Notář vyhotoví každému na jeho žádost pomocí dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí úplný či částečný výpis z katastru nemovitostí (výpis z listu vlastnictví) ohledně nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, případně také výpis z evidence právních vztahů k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí evidovaných pro právnickou či fyzickou osobu.

  Obchodní rejstřík a další veřejné rejstříky

  Notář vyhotoví každému na jeho žádost ověřený výpis z obchodního rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v obchodním rejstříku. Ověřený výpis může být vydán jako výpis platných (aktuálních) údajů nebo jako výpis úplný ohledně všech skutečností zapsaných o dané osobě v příslušném rejstříku za celou dobu zápisu.

  Dalšími rejstříky, ze kterých lze vydat výpisy, jsou zejména spolkový rejstřík a rejstřík společenství vlastníků jednotek.

  Insolvenční rejstřík

  Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu z insolvenčního rejstříku. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla nebo podle osobních údajů (konkrétní osoba).

  Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních řízení.

  Bodové hodnocení řidičů

  Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, která žádá o vydání výpisu, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

  Seznam listin o manželském majetkovém režimu

  Seznam listin o manželském majetkovém režimu je veřejný seznam, který v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Zápis smlouvy do tohoto seznamu provádí notář, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal.  V seznamu se kromě smluv o manželském majetkovém režimu evidují také rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu.

  Právním účinkem zápisu je, že manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.

  Notářská komora České republiky zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované do seznamu, tedy zejména údaje o tom, kdo uzavřel smlouvu o manželském majetkovém režimu a o jaký režim se jedná. Kterýkoli notář vydá na žádost opis smlouvy o manželském majetkovém režimu, opis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo potvrzení o tom, že tyto nejsou v seznamu zapsány.

  (nkcr.cz)

Notářské služby

 • Pozůstalostní řízení

  Notář je pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti jako soudní komisař podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V řízení o pozůstalosti má postavení soudce.

  Detail
 • Převody nemovitostí

  Kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene, zástavního nebo předkupního práva, zákazu zcizení nebo zatížení a jiných věcných práv a související zastupování při vkladovém řízení do katastru nemovitostí.

  Detail
 • Notářské úschovy

  Úschova peněz za účelem jejich vydání konkrétní osobě po splnění podmínek stanovených v protokolu o úschově. Úschova listin za účelem jejich vrácení žadateli nebo předání určené osobě či orgánu veřejné moci. Notáři přijímají do úschovy i právní jednání pro případ smrti.

  Detail
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci

  Podle notářského zápisu, ve kterém povinný svolí k přímé vykonatelnosti, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci. Takový notářský zápis proto představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez dalších soudních řízení.

  Detail
 • Pořízení pro případ smrti

  Notář sepisuje veškerá zákonem umožněná právní jednání pro případ smrti - zejména závěť, dědickou smlouvu či dovětek, prohlášení o vydědění, zřeknutí se dědického práva nebo povolání správce pozůstalosti.

  Detail
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

  Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje vždy formu notářského zápisu. Může být sepsána před uzavřením sňatku, nebo za trvání manželství. Lze sjednat zejména režim oddělených jmění i rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.

  Detail
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

  Zástavní smlouva slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.

  Detail
 • Ověřování a osvědčování

  Osvědčování právně významných prohlášení a skutkových dějů a stavů, osvědčení o předložení listiny, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), ověřování pravosti podpisu (legalizace).

  Detail
 • Obchodní korporace; zápis notářem do veřejných rejstříků

  Založení obchodních společností a družstev, rozhodnutí společníků a akcionářů o změnách zakladatelských právních jednání, osvědčování rozhodnutí valných hromad a členských schůzí, převody podílů, volba a odvolávání členů orgánů, přeměny obchodních korporací a provedení přímého zápisu notářem do obchodního rejstříku.

  Detail
 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy

  Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  Detail
 • Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

  Věřitel může dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, prostřednictvím notáře (ale i soudního exekutora nebo soudu) učinit výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, a to formou oznámení tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

  Detail
 • Nadace a nadační fondy

  Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

  Detail
 • Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

  Člověk může v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat učinit prohlášení, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem, aby jeho záležitosti spravovala určitá osoba nebo aby se konkrétní osoba stala jeho opatrovníkem.

  Detail
 • Svěřenský fond

  Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel svěřenského fondu a vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

  Detail
 • Společenství vlastníků jednotek

  Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a souvisícího pozemku, která se zakládá schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

  Detail

Kontakt

Pardubice
U Divadla 784,
530 02 Pardubice